อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

Name
Personal Information


หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ปริญญาเอก  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท  :  การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี  :  การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
 ตำแหน่งปัจจุบัน : 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ,

ประวัติการทำงาน (พอสรุป): 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน      รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2547                    หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง 
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ. 2543 – 2547         เลขานุการ อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2543                    กราฟิก ดีไซเนอร์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็คปริญญาโท  :  Master of Interactive and Digital Media, The University of Sydney
ปริญญาตรี   :Bachelor of Architectural Technology, New York Institute of Technology


ปริญญาโท :  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาพยนตร์) ,มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์, ศิลปะการแสดง และ บอร์ดแคสติ้งแอนด์ฟิลม์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาเอก   :นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(การโฆษณา),มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี   :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำแหน่ง  : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


ปริญญาโท : นศบ. ( วารสารศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เอกวารสารศาสาตร์
ปริญญาตรี  :นศ.บ. (วารสารศาสตร์),มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 ติดต่อ    สาขา การสื่อสารผ่านสื่อใหม่  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    085-4880445         smithinun.t@gmail.com


อาจารย์ชินกฤติ อุดมลาภไพศาล

ดร.บัญยง พูลทรัพย์


อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี