ติดต่อเรา


แขนงวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์ดร.พงศวีร์สุภานนท์www.teacher.ssru.ac.th/pongsawee_su/pongsawee.su@ssru.ac.th
2อาจารย์ดร.สมศักดิ์คล้ายสังข์www.teacher.ssru.ac.th/somsak_kl/somsak.kl@ssru.ac.th
3อาจารย์
ปานแพรบุณยพุกกณะwww.teacher.ssru.ac.th/panprae_bu/panprae.bu@ssru.ac.th
4อาจารย์
พราวอรุณรังสีเวชwww.teacher.ssru.ac.th/proud_ar/proud.ar@ssru.ac.th
5อาจารย์
ชิญณ์ตั้งฐานธนาwww.teacher.ssru.ac.th/chin_ta/chin.ta@ssru.ac.th
6อาจารย์
นิติธรอุ้นพิพัฒน์www.teacher.ssru.ac.th/thirawat_tr/thirawat.tr@ssru.ac.th
7อาจารย์ดร.กฤษณะเชื้อชัยนาทwww.teacher.ssru.ac.th/krisana_ch/krisana.ch@ssru.ac.th
8อาจารย์
ปวิตรมงคงประสิทธิ์www.teacher.ssru.ac.th/pawit_mo/pawit.mo@ssru.ac.th
9อาจารย์
สมทบแก้วเชื้อwww.teacher.ssru.ac.th/somtop_ke/somtop.ke@ssru.ac.th
10อาจารย์
สมิทธินันท์ไทยรุ่งโรจน์www.teacher.ssru.ac.th/smithinon_th/smithinon.th@ssru.ac.th